แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ ที่คนทั่วไปเรียกสั้น ๆ ว่า“หมอฟื้นฟู” เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีความผิดปกติหรือมีโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ฯลฯ ที่ส่งผลให้สมรรถภาพร่างกายถดถอย และ/หรือมีความพิการ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ อาศัยหลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยฟื้นสภาพและความสามารถให้ผู้ป่วย/ผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้พิการสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเวชกรรมฟื้นฟู และเป็นที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ทีมเวชกรรมฟื้นฟู ผู้ป่วย/ผู้พิการ ครอบครัวและชุมชน

วิสัยทัศน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br /> เป็นสถาบันทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นนำระดับเอเชีย ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษา วิจัย<br /> บริการวิชาการ และให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย/ผู้พิการที่ได้มาตรฐาน<br /> ทันสมัย และได้รับความศรัทธาจากประชาชน

คำขวัญ

``วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความร่วมมือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต``

การให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ) หรือเรียกว่าElectrodiagnostic study การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก OPD20

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกลดเกร็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกายภาพบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรมบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม