หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

Assoc. Prof. Jakkrit Klaphajone, M.D.

รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ

Assoc. Prof. Siam Tongprasert, M.D.

ผศ.นพ.ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา

Asst.Prof. Pakorn Wivatvongvana, M.D.

รศ.พญ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี

Assoc. Prof. Montana Buntragulpoontawee, M.D.

ผศ.พญ. ปรัชญพร คำเมืองลือ

Asst.Prof. Pratchayapon Kammuang-Lue, M.D.

ผศ.พญ. จีระนันท์ คุณาชีวะ

Asst.Prof. Jeeranan Khunachiva, M.D.

รศ.ดร.นพ. สินธิป พัฒนะคูหา

Assoc. Prof. Sintip Pattanakuhar, M.D., Phd

อ.ดร. พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ

Dr.Pornsuree Kuvijitsuwan

terd

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ

Assoc. Prof.Therdchai Jivacate, M.D.

pit

ผศ.พญ.พิสมัย ดวงรัตน์

Asst.Prof.Phisamai Duangrat ,M.D.

somchai

ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร

Asst. Prof.Somchai Pathumasut

รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ

Assoc. Prof.Apichana KovinDha, M.D.

แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน

พญ.พิชามญช์ สุวรรณฉัตร

พญ.นภัส รุ่งเรืองธนะกิจ

พญ.รักษ์สลิล รักษ์ตระกูล

พญ.เพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์

พญ.วิมลรัฐ ธารนพ

พญ.นงนุช สัมพันธ์สิทธิ์

พญ.ปาจรีย์ ศรมยุรา

พญ.ณัฐชยา กันทะเสนา

พญ.กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล

พญ.ณัชชา อรุณไพโรจนกุล

พญ.ภัสสพร จารุพัฒน์หิรัญ

พญ.ทรรศยา บูรณุปกรณ์

นพ.ณัฎฐ์ คุณชมภู

พญ.นิรชา เหลืองอุทัยศิลป์

พญ.ณัฎฐา บุญธนากร

บุคลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางสุจิตรา หุ่นดี

เลขานุการภาควิชา (secretary)

นางสาวอรวี ใจคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) Assistant Clerical Officer

pong

นายสมพงษ์ ปัญญา

พนักงานบริการทั่วไป (service staff)

หัวหน้าหน่วย

PoPal

อ.ดร.พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ

อาจารย์ (Instructor)

รองหัวหน้าหน่วย

jame

กภ.ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

นักกายภาพบำบัด (physical therapist)

mos copy

นางสาวสายฝน ผัดแปง

พยาบาลผู้ช่วยวิจัย (Researcher Nurse)

kik

นายกิตติพงศ์ กิตติสัก

ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant)

Dr.Mohammed Ihsan

ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant)

หัวหน้าหน่วย

Name

นักกายอุปกรณ์(Prosthetist/Orthotist)

รองหัวหน้าหน่วย

f

นายผดุงเกียรติ คำฟู

พนักงานช่าง (ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

รองหัวหน้าหน่วย

gun copy

นายภูมิภัฎฐ์ จันทร์เอี่ยม

พนักงานช่าง (ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

นายณัฏฐกิตติ์ สุรินทร์แก้ว

พนักงานช่าง(ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

นายนิติชัย ใจซื่อ

พนักงานช่าง(ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

นายศรัณ เรือนแก้ว

พนักงานช่าง(ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

นายรัชพล เพ็ชรสจันทร์

พนักงานช่าง(ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

นางสาวหนึ่งฤทัย รัตน์ตยวรา

พนักงานช่าง(ช่างกายอุปกรณ์) (PO technician)

นายชาญชล สุนันตา

พนักงานช่าง(ช่างเทคนิค)

a

นายจิรศักดิ์ สุนันต๊ะ

พนักงานช่าง(ช่างเทคนิค)

nim

นางสาวสายทอง เพ็ชรแสง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) (Assistant Clerical Officer)

fhon

นางสาวชญาณิศา วงศ์ปัญญา

พนักงานบริการฝีมือ (วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) (skilled service staff) (medical science)

หัวหน้าหน่วย

jame

กภ.ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

นักกายภาพบำบัด

รองหัวหน้าหน่วย

aomm

กภ.จุฑามาศ บัวสอด

นักกายภาพบำบัด

รองหัวหน้าหน่วย

fair

กภ.พัชราวดี เดชะ

นักกายภาพบำบัด

ที่ปรึกษาหน่วย

กภ.สุรชัย ตั้งสกุลวัฒนา

นักกายภาพบำบัด

กภ.นันทวัน ดาวเลิศ

นักกายภาพบำบัด

กภ.วิลาสินี ดวงอาทิตย์

นักกายภาพบำบัด

กภ.สุนันทา บุญสาระวัง

นักกายภาพบำบัด

กภ.ชุติมา เมืองด่าน

นักกายภาพบำบัด

กภ.เวธกา กีรติบำรุงพงศ์

นักกายภาพบำบัด

กภ.นริศ แสนหลง

นักกายภาพบำบัด

กภ.ธิดารัตน์ สุวรรณมณี

นักกายภาพบำบัด

ll

กภ.นพรัตน์ เจิ้นสว่าง

นักกายภาพบำบัด

baiteay

กภ.หทัยภัทร เรือนแก้ว

นักกายภาพบำบัด

arm

กภ.นนทชา จันทูร

นักกายภาพบำบัด

กภ.ชาญวิทย์ สุนทรส

นักกายภาพบำบัด

กภ.รตินาฏ จำปา

นักกายภาพบำบัด

กภ.ปักทอง วงศ์ษา

นักกายภาพบำบัด

กภ.สุภานัน ใจแดง

นักกายภาพบำบัด

NAME

นักกายภาพบำบัด

หัวหน้าหน่วย

นางนฤมล สุมินทร์

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

รองหัวหน้าหน่วย

นางสาววชิราพร วิทยานิล

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

รองหัวหน้าหน่วย

นางสาวกัญญาลักษณ์ อุตรชน

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

Name

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

นางอรุโณทัย สุขไกรไทย

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

นางสาวนวพร จิตงาม

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

jar

นางสาวกัญญารัตน์ รักสิงห์

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

นายศิวราม จันดาวรรณ์

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

นายศุภวิชญ์ จันทร์ขาว

นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)

นางพัชรกันย์ ฉัตรวิไลลักษณ์

พยาบาลภาควิชา/พยาบาลคลินิกลดเกร็ง (Rehabilitation Nurse)

นางชุติมา อินทวิชัย

พยาบาล (Rehabilitation Nurse)

nirut

นายนิรุต บรรส

พนักงานงานบริการทั่วไป (service staff)

kon

นายนิกร กันทา

พนักงานงานบริการทั่วไป (service staff)

net

นายพงษ์ศิริ จันทร์งาม

พนักงานงานบริการทั่วไป (service staff)

eak

นายวรวุฒิ วรรณมณี

พนักงานงานบริการทั่วไป (service staff)

aun

นส.นันท์ฤทัย คำใจ

พนักงานงานบริการฝีมือ(วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) (skilled service staff) (medical science)

Long

นายเฉลิมวุฒิ แซ่เท้า

พนักงานงานบริการฝีมือ(วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) (skilled service staff) (medical science)