รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน ดนตรีบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้พิการ

โดย ผศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ ดำเนินรายการโดย คุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว

ออกอากาศวันที่ 9 พ.ย. 2556 เวลา 08.25 – 08.55 น

 

เพลงพื้นเมืองลานนาสอดแทรกคลื่น Binaural beats บำบัดสมอง

(จดสิทธิบัตร)ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ อ.ภาณุทัต อภิชนาธง และกลุ่มดนตรีบำบัด 2557

เสียงบำบัดสมอง

ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ และกลุ่มดนตรีบำบัด 2553

วิธีใช้ดนตรีสอดแทรกคลื่นเสียงบำบัดสมอง : ทฤษฎีและแนวคิด

Stress and Relaxation Project
รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

Music and Sound for Relaxation and Sleep induction: MS-3
รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

Stress Project: MS-9 from Suandok Sound Therapy
รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

Music and sound for relaxation and sleep induction: MS-4
รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

แนวทางการใช้ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการทางกาย ฉบับ พ.ศ. 2554

Neurologic Music Therapy