ความมุ่งหมาย

หน่วยวิจัยและนวัตกรรมมีความมุ่งหมายในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูที่มีคุณภาพระดับสากล

และสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยวิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่หลักในการให้บริการแก่บุคลากรในภาควิชาและบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่สนใจในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอทุนวิจัยและนวัตกรรมดำเนินงาน ติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้หน่วยวิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของภาควิชา ฝึกอบรมกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งร่วมเสนอและวิพากษ์งานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อหน่วยวิจัยและนวัตกรรม

Address: ตึกภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องหน่วยวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2

Phone: 053-934783