กระบวนวิชา สำหรับปริญญาตรี

 • พ.วฟ. 310(328310)หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด(Basic principles of Rehabilitation for Occupational Therapy Students)

 

 • พ.วฟ. 313 (328313)
  กายอุปกรณ์เทียมเบื้องต้น
  (Basic principles of Prosthesis)

 

 • พ.วฟ. 328501
  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์
  (Rehabilitation Medicine for Medical Students)

 

 • ทน.กบ.301 (510301)
  Clinical neurology หัวข้อ โรคของระบบประสาทส่วนปลาย สำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด

 

 • พ.วค. 701 (327701)
  วิทยาศาสตร์การกีฬา(Sports science) หัวข้อ Applied anatomy of spine

กระบวนวิชา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน (หลักสูตรใหม่ เริ่ม พ.ศ. 2565)

หลักสูตร 2560 แขนงวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • 328754 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในชุมชน
 • 328755 กายอุปกรณ์และอุปกรณ์พยุง
 • 328756 ไฟฟ้าวินิจฉัย
 • 328757 เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
 • 328758 เวชศาสตร์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูก และบาดเจ็บจากกีฬา
 • 328759 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก

หลักสูตรปรับปรุง 2565 แขนงวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • 328760 เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 1
 • 328761 เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท 1
 • 328762 กายอุปกรณ์และอุปกรณ์พยุง 1
 • 328763 งานวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1
 • 328764 เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป 2
 • 328765 เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท 2
 • 328766 กายอุปกรณ์และอุปกรณ์พยุง 2
 • 328767 งานวิจัยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2

Youtube

เอกสารประกอบการสอน

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิชนา โกวินฑะ

เอกสารประกอบการสอน

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนธนา บุญตระกูลพูนทวี

เอกสารประกอบการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจีระนันท์ คุณาชีวะ

เอกสารประกอบการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรัชญาพร คำเมืองลือ

เอกสารประกอบการสอน

อาจารย์แพทย์หญิงชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล

เอกสารประกอบการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรา วัฒนพันธุ์