ความมุ่งหมาย

ให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

ขอบเขตการให้บริการ

  1. หน่วยกายภาพบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ อย่างเป็นระบบ ตามหลักการทำงานของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวหน้าทีม
  2. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้มารับบริการที่เป็นผู้ป่วย ผู้พิการ ทางด้านระบบประสาท ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ตามวันและเวลาราชการ 8.00 -16.00 น.
  3. เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นแหล่งฝึกงานแก่นักศึกษากายภาพบำบัด รวมถึงให้บริการทางวิชาการทางกายภาพบำบัดแก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ
S 5234982

จุดให้บริการ

ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 (จุด5)

  • ห้องออกกำลังกายฝึกผู้ป่วยทางระบบประสาท และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

Tel : 053 – 936336

ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 (จุด6)

  • สำหรับผู้ป่วยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
  • ห้องให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด(Physical Modalities)

Tel : 053 – 935546

ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ชั้น 2 (ห้องกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด)

  • สำหรับออกกำลังกายฝึกผู้ป่วยหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ

Tel : 053 – 936366

เวลาให้บริการ
ห้องให้การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดและห้องฝึกออกกำลังกายฝึกผู้ป่วยระบบประสาท

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)
  • วันพุธ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.