หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการแยกภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดออกมา หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงขึ้นกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ซึ่งงานหลักของหน่วย ได้แก่ งานตรวจวินิจฉัย รักษาฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัด และผลิตกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียมให้กับผู้ป่วย/ผู้พิการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ต่อมาหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับการอนุมัติให้เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ. 2536 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 58 วันที่ 4 พ.ค. 2536 ทั้งนี้เนื่องจากมีการขยายงานด้านการศึกษาและงานบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2538) ที่กำหนดให้งานเวชกรรมฟื้นฟูเป็นงานหลักงานหนึ่งในการพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ นอกเหนือจากการส่งเสริม การป้องกัน และการรักษา

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.จำนง สีตะพันธุ์

ระหว่าง 23 ส.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2538

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ

วาระที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 2538 – 30 ก.ย. 2542
วาระที่ 2 ระหว่าง 1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2543

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

วาระที่ 1 ระหว่าง 1 ตค. 2543 – 30 ก.ย. 2547
วาระที่ 2 ระหว่าง 1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2551

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

วาระที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. 2551 - 26 เม.ย. 2556
วาระที่ 2 ระหว่าง 27 เม.ย 2556 - 26 เม.ย. 2560

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ

วาระที่ 1 ระหว่าง 27 เม.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2564

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ

วาระที่ 1 ระหว่าง 26 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน