• กระบวนวิชา พ.วฟ.328310 การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด
  • กระบวนวิชา พ.วฟ.328313 กายอุปกรณ์เทียมเบื้องต้น