หนังสือเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

Rehabilitaion Medicine in General Practice

Address: สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-934783

E-mail: sphatpaeng@gmail.com

หนังสือชีวกลศาสตร์คลินิก

คู่มือสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ครั้งที่5

Address: สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-936322