หน่วยบริการผู้ป่วยนอก

Dr.Winthana

วินธนา คูศิริสิน

พยาบาล

Achita

อชิตา บัวรินทร์

พยาบาล

แคท

วันทนา คุ้มเนตร

พยาบาล

วรัญญา

วรัญญา กันทะวงค์

พนักงานบริการฝีมือ

Youngyut

ยงยุทธ คนเที่ยง

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล