หน่วยบริการผู้ป่วยนอก

Achita

อชิตา บัวรินทร์

พยาบาล

แคท

วันทนา คุ้มเนตร

พยาบาล

ชนม์นิภา วรรณภพ1

ชนม์นิภา วรรณภพ

พยาบาล

วรัญญา

วรัญญา กันทะวงค์

พนักงานบริการฝีมือ

Youngyut

ยงยุทธ คนเที่ยง

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล