หลักสูตรหลังปริญญา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
(อ้างอิงตามหลักสูตรราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย)

คู่มือหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2561 click (หลักสูตรของราชวิทยาลัย)

 

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2562 click (มคว.2)

 

คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและหลักสูตรป.บัณฑิตภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว click (เฉพาะแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านปัจจุบัน)