คณาจารย์

Dr.Wichuda J

รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

Assoc.Prof.Wichuda Jiraporncharoen, M.D.

หัวหน้าภาควิชาฯ

Dr.surin j

รศ.นพ.สุรินทร์  จิรนิรามัย

Assoc.Prof.Surin Jiraniramai.M.D.

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

Email : sjiranir@med.cmu.ac.th

Dr.Peerasak

รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์

Assoc.​Prof.​ Peerasak​ Lerttrakarnnon, M.D.

Dr.Ronnaphob1

รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ

Assoc.Prof.Ronnaphob Uaphanthasath, M.D. ,AFPT™

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา

Dr.Chaisiri Angkurawaranon

ผศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

Asst.prof.Chaisiri Angkurawaranon, M.D., Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริหารทุนวิจัย เชียงใหม่เวชสาร

Dr.Anawat W

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

Assoc.Prof.Anawat Wisetborisut, M.D.

รองคณบดี ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร

Email : dr.anawat@hotmail.com

Dr.Kanokporn P

รศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

Assoc.Prof.Kanokporn Pinyopornpanish, M.D.

Email : kanokporn.pinyopo@cmu.ac.th

Dr.Nopakoon N

ผศ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์

Asst.Prof.Nopakoon Nantsupawat, M.D.

Email : nopakoonMD@gmail.com

Dr.Nalinee Ying

รศ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล

Assoc.Prof.Nalinee Yingchankul, M.D.

Dr.Nisachol D

อ.พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล

Nisachol Dejkriengkraikul, M.D.

Dr.Lalita J

อ.พญ.ลลิตา จุฑารัตนากูล

Lalita Chutarattanakul, M.D.

Email : lalitachuta.fm@gmail.com

Dr.Yanee C

อ.พญ.ญาณี  โชคสมงาม

Yanee Choksomngam, M.D.

Email : yanee.choksomngam@gmail.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผศ.ดร.นพ.ปิยพงษ์  คำริน

Piyapong  Khumrin, M.D.

Email :

Dr.Aphaphat B

อ.พญ.อาภาพัชร  บุญเจริญ

Apaputch  Booncharoen, M.D.

Email : b.apaputch@gmail.com

Dr.Phichayut P

อ.ดร.นพ.พิชญุตม์  ภิญโญ

Phichayut  Phinyo, M.D.

Email : phichayutphinyo@gmail.com

Dr.Nida B

ผศ.พญ.นิดา  บัววังโป่ง

Asst.Prof.Nida  Buawangpong, M.D.

Email : nidalooknum@gmail.com

Dr.nutchar

อ.พญ.ณัชชา วิวัฒน์คุณูปการ

Nutchar Wiwatkunupakarn, M.D.

Email : nutchar0nutchy@gmail.com

Dr.Chanchanok A

อ.นพ.ฉันท์ชนก  อร่ามรัตน์

Chanchanok Aramrat, M.D.

Email : chanchanok.aram00@gmail.com

Dr.Alicha

พญ.อลิชา ชุ่มอินทรจักร์

Alicha Chumintrachark, M.D.

Email : alichachuminn@gmail.com

Dr.Supawita P

อ.พญ.สุภาวิตา  เปลี่ยนน่วม

Suphawita Pliannuom, M.D.

Email : suphawita.pliannuom@gmail.com

Dr.Kritthai1

อ.นพ.กฤตไท ธนสมบัติกุล

Krittai Tanasombatkul, M.D.

Email : krittaikt@gmail.com

Dr.Thawalrat R_edit

พญ.ถวัลย์รัตน์  รัตนสิริ

Thawalrat  Ratanasiri, M.D.

Email : nutchnutch89@gmail.com

Dr.Sasiwimol2

พญ.ศศิวิมล มูลกะเยาว์

Sasiwimon Moonkayaow, M.D.

Email : sasiwimon.m@cmu.ac.th

อาจารย์พิเศษ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

รศ.นพ.เกษม  อุตวิชัย

3.3

รศ.นพ.นิพนธ์ เสริมพาณิชย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

รศ.นพ.สุรศักดิ์  บุณยฤทธิชัยกิจ

5.5

ผศ.นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ

IMG_2745

ผศ.ดร.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

New Doc 2019-08-14 11.34.08_1

อ.สังวรณ์ สมบัติใหม่

Chawin

ผศ.นพ.ชวินทร์  เลิศศรีมงคล

475534

อ.นพ.หาญชัย ขลิบเงิน

S__70885382

อ.พญ.เคียงญาดา ยาคล้าย