ผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน

ปี พ.ศ.2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานะของแพทย์ ชื่อผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานตีพิมพ์
1 พญ.ญาณี  โชคสมงาม พชท The Prevalence and Factors Associated with Stress in Caregivers of Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ ระดับ

ประเทศ

2 พญ.ภวิกา ทั้งสุข พชท Correlation between medication adherence and achieving blood pressure goal in hypertensive patients ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์
3 พญ.อิสรีย์  ศิริวรรณกุลธร พชท The Depression in Elderly and Associated Factors in Family Medicine Outpatient Clinic, Chiang Mai University รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

อ.นพ.อัศวิน  โรจนสุมาพงศ์

4 พญ.ภัทรณี  ศรีชัยรัตนกูล พชท Prevalence and association factors with increasing risk of falling in elderly patients in primary care unit of Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital อ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล
5 พญ.ชวัลรัตน์  ยะมงคล พปบ Prevalence of Anemia and Associated Factor in Elderly Patients at Family Medicine Outpatient Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University: Cross Sectional Study รศ.นพ.พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์
6 นพ.อานนท์  ทองคงหาญ พปบ Epidemiology, Risk Factors and Outcomes of Acute Kidney Injury in ICUs (Medical Intensive Care, Surgical Intensive Care) at Maharaj Nakorn Chiang Mai อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

7 นพ.ธัชวิทย์  สุธรรม พปบ Prevalence of, and Factors Related to Cardiopulmonary Resuscitation Attempts in Advanced Metastatic Cancer Patients at Chiang Mai University Hospital, Thailand อ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล
8 นพ.วชิระ  ศาศวัตวงศ์ พปบ Non-urgent Visits to the Emergency Department After Hours: patient characteristics and motivations รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

 

ปี พ.ศ.2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานะของแพทย์ ชื่อผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานตีพิมพ์
1 พญ.อาภาพัชร บุญเจริญ พชท Prevalence of Dyslipidemia and Validity of Total Cholesterol in Dyslipidemia Diagnosis among Chiang Mai University Health Workers อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

ระดับนานาชาติ
2 พญ.ลลิตา จุฑารัตนากูล พชท Prevalence and awareness of chronic kidney disease in hypertensive and diabetic patient and at out Patient Clinic of Department of Family

medicine Chiang Mai University

อ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล

อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

3 พญ.พรพิมล รัตนพัฒนากุล พชท Validity and Reliability of the Thai Version Frailty Assessment Tools in Elderly Persons in the Primary Care Unit (PCU) in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital รศ.นพ.พีรศักดิ์ เลิศตระการนนท์
4 พญ.อนุธิดา จันทร์เอี่ยม พชท Prevalence and Behavior of Blood Pressure Monitoring at Home among Hypertensive Patients อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

5 พญ.กชกร ไตรศรีวิรัตน์ พปบ The Association between Metabolic Syndrome and Alcohol Consumption รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

6 พญ.นิภาพร นิรัติศัย พปบ Violence against Caregiver of Patient with Chronic Disease and its Effect on Health รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

7 นพ.กอสิน จันทร์จอม พปบ The Study of the Relationship between Attitudes and Medication Compliance in Diabetic Patients at the OPD Family Medicine, Family Medicine Department, Faculty of Medicine, Chiang Mai University รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

 

ปี พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานะของแพทย์ ชื่อผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานตีพิมพ์
1 นพ.ภาสวิชญ์ จวงทอง พชท Association between the perception of Patient-center communication and satisfaction in dyslipidemia patients รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ
2 พญ.นิศาชล สัตยานุรักษ์ พชท Exercise and quality of life in medical student รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ ระดับประเทศ
3 นพ.อัศวิน โรจนสุมาพงศ์ พชท Evaluation of eHealth literacy in patients in department of Family Medicine, Maharaj Nakhon Chiang Mai Hospital รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ระดับประเทศ
4 พญ.มธุรมาศ สีเสน พชท The effect of continuity of care on glycemic control in type 2 diabetic patients ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
5 นพ.พงศธร ชุ่มแสง พปบ Burnout and its associated factors among residency training in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์