หน่วยธุรการ

หน่วยธุรการ

Noknoi V

นกน้อย วานิชขจร

เลขานุการภาควิชาฯ

นักจัดการงานทั่วไป

Satit

สาธิต หมูคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานธุรการ)

wannika

วรรณิการ์  มณีเกี๋ยง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Tichakorn

ทิชากร  แจ้งสันเทียะ

นักจัดการงานทั่วไป

(เลขานุการฯ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย)

นฤมล

นฤมล  ไชยวงค์

พนักงานบริการฝีมือ

Junthip

จันทร์ทิพย์ ชัยขัติ

พนักงานบริการทั่วไป

Kanjana

กาญจนา ธรรมคำหมื่น

พนักงานบริการทั่วไป