หน่วยธุรการ

หน่วยธุรการ

Noknoi V

นกน้อย วานิชขจร

เลขานุการภาควิชาฯ

นักบริหารงานทั่วไป

Satit

สาธิต หมูคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

wannika

วรรณิการ์  มณีเกี๋ยง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Tichakorn

ทิชากร  แจ้งสันเทียะ

นักจัดการงานทั่วไป

(เลขานุการฯ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย)

นฤมล

นฤมล  ไชยวงค์

พนักงานบริการฝีมือ

อมรรัตน์  แปงใจ

อมรรัตน์  แปงใจ

พนักงานบริการทั่วไป

Kanjana

กาญจนา ธรรมคำหมื่น

พนักงานบริการทั่วไป