ศิษย์เก่า แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน

R.Patinya

นพ.ปฏิญญา  สุริยงค์

R.Kittituch

นพ.กิตติธัช  ธนะสาร

R.Nutthapol

นพ.ณัฐพล  วรรคตอน

R.Thanachol

นพ.ธนชนม์  อุทัยบุตร

.

แพทย์ใช้ทุน

พญ.สุภาวิตา  เปลี่ยนน่วม

พญ.ศศิวิมล  มูลกะเยาว์

นพ.กฤตไท  ธนสมบัติกุล

แพทย์ประจำบ้าน

พญ.วิริยา  จารุสุขถาวร

พญ.งามพิศ  พรมพลอย

พญ.ปุญญิสา  อินไทย

นพ.สิทธิชัย  ข้ามเจ็ด

แพทย์ใช้ทุน

พญ.ณัชชา วิวัฒน์คุณูปการ

พญ.ณภัสนันท์ เจริญทรัพย์

พญ.อลิชา ชุ่มอินทรจักร

นพ.ชญานนท์ ไข่คำ

แพทย์ประจำบ้าน

พญ.กานต์รวี ทองต้น

พญ.พัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์

พญ.พิมพ์ทิพย์ สงวนไว้

นพ.ภวพล กีรติชีวนันท์

แพทย์ใช้ทุน

พญ.นิดา บัววังโป่ง

พญ.ถวัลย์รัตน์ รัตนสิริ

นพ.ฉันท์ชนก อร่ามรัตน์

นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล

แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ภิญญดา ถานะวุฒิพงศ์

พญ.พรรณพิสาข์ นาพรม

นพ.สมธนญ พงศานานุรักษ์

นพ.วสุวัต วรอิทธินันท์

แพทย์ใช้ทุน

พญ.ภวิกา  ทั้งสุข

พญ.ญาณี  โชคสมงาม

พญ.อิสรีย์  ศิริวรรณกุลธร

พญ.ภัทรณี  ศรีชัยรัตนกูล

แพทย์ประจำบ้าน

นพ.อานนท์  ทองคงหาญ

นพ.ธัชวิทย์  สุธรรม

พญ.ชวัลรัตน์  ยะมงคล

นพ.วชิระ  ศาศวัตวงศ์

แพทย์ใช้ทุน

พญ.ลลิตา จุฑารัตนากูล

พญ.อนุธิดา จันทร์เอี่ยม

พญ.พิมลพรรณ รัตนพัฒนากุล

พญ.อาภาพัชร บุญเจริญ

แพทย์ประจำบ้าน

พญ.กชกร ไตรศรีวิรัตน์

พญ.นิภาพร นิรัติศัย

นพ.กอสิน จันทร์หอม

แพทย์ใช้ทุน

New Doc 2019-08-28 15.22.50_1

นพ.ภาสวิชญ์ จวงทอง

Auswin

นพ.อัศวิน โรจนสุมาพงศ์

Nisachol1

พญ.นิศาชล สัตยานุรักษ์

Mathuramas

พญ.มธุรมาศ สีเสน

แพทย์ประจำบ้าน

769

นพ.พงศธร ชุ่มแสง

แพทย์ใช้ทุน

S__24051801

พญ.ประดับพร ลีละศาสตร์

120275

พญ.ปิยะกุล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

22449919_1651833358220067_3651653611623524394_n

พญ.เพ็ญพรรษา อุดมทรัพย์

แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ใช้ทุน

475534

นพ.หาญชัย ขลิบเงิน

IMG_2844

พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

Photo portrait_๑๙๐๔๐๒_0002

พญ.สัณหพรรณ ธนามี

S__70885382

พญ.เคียงญาดา ยาคล้าย

แพทย์ประจำบ้าน

30652948_10155137902836415_5154388568302419968_n

พญ.กันต์ฤทัย แก้วมีสุข

Photo portrait_๑๙๐๔๐๒_0001

พญ.ไอรดา สายปัญญา

แพทย์ใช้ทุน

 1. นพ.ศุภฤกษ์  สื่อรุ่งเรือง

แพทย์ใช้ทุน

 1. นพ.มานน  สถิโรภาส
 2. นพ.ยุทธนา  ยานะ

แพทย์ใช้ทุน

 1. นพ.พิศิฐ  อิสรชีววัฒน์
 2. พญ.ธิดา  วัฒนพันธ์พิทักษ์

 

 แพทย์ประจำบ้าน

 1. นพ.จักรพันธ์  คำศุกล
 2. พญ.กิตติภัฎ  สรัสสมิต
 3. พญ.วิทิตา  แจ้งเอี่ยม

แพทย์ประจำบ้าน

 1. พญ.ณภัทร  สิทธิศักดิ์
 2. พญ.นลินี  ยิ่งชาญกุล
 3. พญ.รุ่งนภา  ศิริพรไพบูลย์

แพทย์ใช้ทุน

 1. พญ.วรสิริ  หงส์ลดารมภ์
 2. นพ.อนวัช  วิเศษบริสุทธิ์

แพทย์ใช้ทุน

 1. พญ.อลิสา  มงคลศิริ
 2. พญ.นพคุณ  นันท์ศุภวัฒน์

แพทย์ใช้ทุน

 1. พญ.พิมพ์พร  พรหมคำตัน
 2. นพ.ชัยสิริ  อังกุระวรานนท์

แพทย์ประจำบ้าน

 1. พญ.พนิดา  ธงทอง

แพทย์ใช้ทุน

 1. พญ.ปัทมา  โกมุทบุตร
 2. พญ.เพชรพริ้ง  ประจวบพันธ์ศรี

แพทย์ประจำบ้าน

 1. พญ.นันทิยา  จันทร์อ่อน
 2. พญ.รอยพิมพ์  วงศ์ทินบดี

แพทย์ใช้ทุน

 1. นพ.โภคิน  ศักรินทร์กุล
 2. พญ.วิชุดา  จิรพรเจริญ

 

แพทย์ประจำบ้าน

 1. พญ.ธัญญารัตน์  สิทธิวงศ์
 2. พญ.ปาริชาติ  คำลือ
 3. พญ.ศรีรัตน์  มากมาย

แพทย์ใช้ทุน

 1. พญ.ภาวนา  คชวรานนท์
 2. พญ.ศิรภัทร  สงวนทรัพย์ทวี

แพทย์ประจำบ้าน

 1. นพ.กมล  ทรายสมุทร
 2. นพ.ชุติธร  จำเริญดารารัศมี
 3. พญ.เบญจพร  คุณาวานิชกุล
 4. นพ.โรจนศักดิ์  ทองคำเจริญ
 5. พญ.อินทิรา  เทวตา