หน่วยเยี่ยมบ้าน

การบริการเยี่ยมบ้าน (Home Ward Round)

การเยี่ยมบ้าน เป็นการนำการบริการสุขภาพอนามัยไปสู่ผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่และมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยในการให้บริการของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและการดูแลติดตามผู้ป่วยที่บ้าน ร่วมกับเพื่อการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ

  • ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านได้อย่างเหมาะสม เช่น   การรับประทานยา อาหารและการออกกำลังกาย รวมถึงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
  • สมาชิกในครอบครัวสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างเหมาะสม เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง เป็นต้น
  • ได้รับการประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ป่วย

ทีมสุขภาพ ประกอบไปด้วย อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาลเยี่ยมบ้าน  อาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด และนักโภชนาการ โดยจำนวนบุคลากรที่ออกเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัญหา

เวลาทำการ

ให้บริการในวันราชการตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์

หน่วยเยี่ยมบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว: 053-936361  (เฉพาะผู้ป่วยเก่า)

ขั้นตอนในการปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการเยี่ยมบ้าน

เงื่อนไขการพิจารณา

  1. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความประสงค์ให้ทีมสุขภาพเยี่ยมบ้าน
  2. อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือเดินทางจากโรงพยาบาลไม่เกิน 15 – 20 นาที
  3. เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาตัว และมีสิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หากครบตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถปรึกษามายังภาควิชาฯได้ดังนี้

ผู้ป่วยใน: ส่งปรึกษาผ่านระบบ E-consult เลือก specialty Family Medicine >> Home Visit และกรุณาระบุสาเหตุหลักในการปรึกษาให้ชัดเจน

ผู้ป่วยนอก: โทรประสานมายังห้องตรวจภาควิชาที่เบอร์ 053-935463 และทำการส่งต่อผู้ป่วยมาที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว โดยระบุในเวชระเบียนให้ชัดเจนว่า Consult Fammed for home visit พร้อมสาเหตุการปรึกษา

ขั้นตอนขอรับบริการเยี่ยมบ้านกรณีที่ท่านมีความประสงค์

ท่านสามารถปรึกษากับแพทย์ที่ให้การดูแลท่านที่ห้องตรวจผู้ป่วยได้ และทีมแพทย์จะพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วย อันได้แก่

  1. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความประสงค์ให้ทีมสุขภาพเยี่ยมบ้าน
  2. อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือเดินทางจากโรงพยาบาลไม่เกิน 15 – 20 นาที
  3. เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาตัว และมีสิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  4. ยังคงต้องมารับยาหรือเข้ารับการทำหัตถการบางอย่างที่จำเป็นด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ในขณะนี้ยังไม่มีบริการส่งยาหรือทำหัตถการที่บ้าน)

ประกอบกับการพิจารณาในบริบทของการวางแผนรักษาแล้วทำการนัดหมายเพื่อการเยี่ยมบ้านต่อไป

ทั้งนี้หากไม่เข้ากับเกณฑ์ข้างต้น ท่านอาจปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำการรับบริการเยี่ยมบ้านจากหน่วยงานอื่นได้ เช่น โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน