Home

เกี่ยวกับภาควิชา

วิสัยทัศน์และพันธกิจคณะแพทยศาสตร์

ปรัชญา

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นนำของเอเชีย ดำเนินการตามมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเป็นสากล เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ

การวิจัย

สร้างสรรค์งานวิจัยที่แก้ไขและพัฒนาสุขภาพชุมชน ผลักดันนโยบายด้านสาธารณสุข ด้วยมาตรฐานวิจัยระดับสากล

การบริการ

ให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัว ให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจของการฝึกอบรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินแผนการฝึกอบรม ตามพันธกิจของคณะแพทย์ฯ และแผนการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
โดยมีพันธกิจของแผนการฝึกอบรมเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้สามารถ
1. ให้บริการด้านเวชปฏิบัติครอบครัวแก่ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ได้ย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้ ทั้งวิจัยและวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งทำการเผยแพร่ สอนและแลกเปลี่ยนให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ เป็นประโยชน์ทั้งในพื้นที่และระดับนานาชาติ
3. เป็นผู้นำในการทำงานสุขภาพร่วมกับบุคลากรสหวิชาชีพในทุกระดับ รองรับบริบทของพื้นที่ภาคเหนือและประเทศไทย

ค่านิยม

C:  Customer Focus

Q:  Quality

 I:   Innovation & Integrity

T:  Teamwork

คุณภาพคู่คุณธรรม นวัตกรรมเด่น เน้นผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก

1.     ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพปฐมภูมิ กับการจัดการศึกษาและการดำเนินงานวิจัย

2.     ผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ วิจัยด้านสุขภาพปฐมภูมิด้าน Tele-Health Care ที่เป็นเลิศ

3.     การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขาทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.     การบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบองค์รวม: ดูแลแต่แรกทุกเรื่อง ต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จผสมผสาน บริการเข้าถึงสะดวก

ประวัติการก่อตั้ง

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นจาก 2 หน่วยงานที่สำคัญคือ หน่วยเวชปฏิบัติทั่วไป และหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว หน่วยเวชปฏิบัติทั่วไปก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 สังกัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีบทบาทในด้าน การเรียนการสอนแพทย์ การสอนหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป โดยมีการอบรมแพทย์รุ่นแรกของสาขานี้ในปี พ.ศ.2517 ในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ทางคลินิก โดยให้ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนแพทย์ที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกให้มากขึ้น โดยรวมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวไว้ด้วย เพื่อมุ่งเป็นสะพานเชื่อมจากแพทย์ส่วนบุคคลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ.2520-2524) แผนสาธารณสุขแห่งชาติมีเป้าหมายผลิตแพทย์โดยเน้นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อเป็นผู้นำทีมสาธารณสุข แพทยสภาได้ตอบสนองเป้าหมายนี้โดยสนับสนุนรับรองโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปทั้งในโรงเรียนแพทย์และสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ของรัฐ ปี พ.ศ.2523 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดตั้งหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว เริ่มบริการดูแลสุขภาพครอบครัวในเขตอำเภอเมือง และจัดให้มีคลินิกผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัวขึ้น ในด้านการเรียนการสอนได้จัดกระบวนวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ 3 ชั้นปี คือ กระบวนวิชา พ.วช.403 เวชปฏิบัติครอบครัวสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4, พ.วช.503 เวชปฏิบัติทั่วไปสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ พ.วช.603 เวชปฏิบัติฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และมีการโอนหน่วยเวชปฏิบัติทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกที่เข้ามาเรียนหลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ.2524 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 โดยคณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้ง ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว แยกออกมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน นับเป็นภาควิชาที่ 20 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี ศ.นพ.มรว.ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์ เป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคนแรก ต่อมาได้ขยายจำนวนคณาจารย์มากขึ้นตามลำดับ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ศ.นพ.มรว.ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์
ระหว่างปี พ.ศ.2529 – 2532

รศ.นพ.บุญยงค์ พงษ์พรต
ระหว่างปี พ.ศ.2532 – 2536

รศ.นพ.สุรศักดิ์ บุณยฤทธิชัยกิจ
ระหว่างปี พ.ศ.2536 – 2540

รศ.นพ.เกษม อุตวิชัย
ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2548

รศ.นพ.นิพนธ์ เสริมพาณิชย์
ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552

ผศ.นพ.บุญส่ง เกษมพิทักษ์พงค์
ระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2556

ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
ระหว่างปี พ.ศ.2556- 2560

ผศ.นพ.ชวินทร์ เลิศศรีมงคล
ระหว่างปี พ.ศ.2560- 2562

รศ.พญ.วิชุดา  จิรพรเจริญ
ระหว่างปี พ.ศ.2562 – 2566

รศ.นพ.พีระศักดิ์  เลิศตระการนนท์
ระหว่างปี พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน