รายชื่อแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 64)

R.Sirachat

นพ.ศิรชัช  สุชาตตระกูล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 65)

R.Wutthikrai

นพ.วุฒิไกร  จิตอารี

R.Witita

พญ.วิฐิตา  กาญจนประดิษฐ์

Monsikarn

พญ.มนต์สิกานต์  เสมมหาศักดิกุล

R.Jakkrit

นพ.จักรกฤษณ์  ปินตาคำ

R.Kraingkrai

นพ.เกรียงไกร  ยศเสนา

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 63)

R.Chanaporn

พญ.ชนาพร  รัตนสะอาด

R.Piyachol

นพ.ปิยชนน์  อร่ามรัตน์

R.Thanachat

นพ.ธนฉัตร  ยศเรืองศรี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 64)

R.Nuthanit

พญ.ณัฏฐนิช  เกตุชัยโกศล

Thitima

พญ.ธิติมา  เชื้อทอง

R.Punsiree

พญ.พรรณสิรี  อ่อนเส็ง

R.Achiraya

พญ.อชิรญา  เรืองชัยศิวเวท

R.Suphakorn

นพ.ศุภกร  ฉัตรบุปผา

แพทย์ประจำบ้าน 3 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 63)

R.Patinya

นพ.ปฏิญญา  สุริยงค์

R.Kittituch

นพ.กิตติธัช  ธนะสาร

R.Nutthapol

นพ.ณัฐพล  วรรคตอน

R.Thanachol

นพ.ธนชนม์  อุทัยบุตร

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 62)

พญ.สุภาวิตา  เปลี่ยนน่วม

พญ.ศศิวิมล  มูลกะเยาว์

นพ.กฤตไท  ธนสมบัติกุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฏาคม 62)

พญ.วิริยา  จารุสุขถาวร

พญ.งามพิศ  พรมพลอย

พญ.ปุญญิสา  อินไทย

นพ.สิทธิชัย  ข้ามเจ็ด