รายชื่อแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 65)

R.Pongpanot

นพ.พงศ์ปณต  จินดาสุ่น

R.Pasiri

พญ.ภาศิริ  สิงหศิริ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 66)

ณพศร แก้วอ่อน

นพ.ณพศร  แก้วอ่อน

นพ.ธนวิชญ์ สถิตย์ตระกูล

นพ.ธนวิชญ์  สถิตย์ตระกูล

นพ.ธนสรรค์ จำปา

นพ.ธนสรรค์  จำปา

พญ.พีรยา ขจรพันธ์

พญ.พีรยา  ขจรพันธ์

พีรวิชญ์ งามสิทธิฤกษ์

นพ.พีรวิชญ์  งามสิทธิฤกษ์

พญ.วรณัน ฉิมแย้ม

พญ.วรณัน  ฉิมแย้ม

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 64)

R.Sirachat

นพ.ศิรชัช  สุชาตตระกูล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 65)

R.Wutthikrai

นพ.วุฒิไกร  จิตอารี

R.Witita

พญ.วิฐิตา  กาญจนประดิษฐ์

Monsikarn

พญ.มนต์สิกานต์  เสมมหาศักดิกุล

R.Jakkrit

นพ.จักรกฤษณ์  ปินตาคำ

R.Kraingkrai

นพ.เกรียงไกร  ยศเสนา

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 4 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 63)

R.Chanaporn

พญ.ชนาพร  รัตนสะอาด

R.Piyachol

นพ.ปิยชนน์  อร่ามรัตน์

R.Thanachat

นพ.ธนฉัตร  ยศเรืองศรี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 64)

R.Nuthanit

พญ.ณัฏฐนิช  เกตุชัยโกศล

Thitima

พญ.ธิติมา  เชื้อทอง

R.Punsiree

พญ.พรรณสิรี  อ่อนเส็ง

R.Achiraya

พญ.อชิรญา  เรืองชัยศิวเวท

R.Suphakorn

นพ.ศุภกร  ฉัตรบุปผา

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพ เวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาล แบบประคับประคอง (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 66)

นพ.วีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล Edit

นพ.วีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล

พญ.ปราย ทองจันทึก

พญ.ปราย ทองจันทึก

นพ.ภาณุเดช นกอินทร์

นพ.ภาณุเดช นกอินทร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 66)

พญ.ชลิดา ชั้นสกุล

พญ.ชลิดา ชั้นสกุล

พญ.ฟ้าอินทร์  เทียนทอง

พญ.ฟ้าอินทร์ เทียนทอง

พญ.สุกัญญา บุญโฉม

พญ.สุกัญญา บุญโฉม

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด (เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 66)

พญ.พัชรินทร์  ปิงเมืองแก้ว

พญ.พัชรินทร์  ปิงเมืองแก้ว

นพ.จักร์ชัย ติตตะบุตร

นพ.จักร์ชัย  ติตตะบุตร