หลักสูตรก่อนปริญญา ปี 6

กระบวนวิชา พ.คพ. 603 (331603) เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว (Community and Family Medicine)

ปีการศึกษา 2566 Orientation วันแรก เวลา 8.30 น. ที่ชั้น 2 ภาค Commed

เอกสารประกอบการสอนเป็น electronic file จะแจกในวันแรกที่ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ประจำกระบวน