หลักสูตรก่อนปริญญา ปี 6

กระบวนวิชา พ.คพ. 603 (331603) เวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว (Community and Family Medicine)

เอกสารประกอบการสอนเป็น electronic file จะแจกในวันแรกที่ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ประจำกระบวน