ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยการบริการที่ห้องตรวจนี้เป็นการบริการระดับปฐมภูมิ ลักษณะผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะความเจ็บป่วยไม่เร่งด่วน ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเรื้อรังหรือภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น โดยรูปแบบการบริการมีทั้งการบริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว และการบริการขณะที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านผ่านระบบการแพทย์ทางไกล ที่ห้องตรวจนี้ยังมีการบริการตรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน การบริการตรวจรักษานักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตรวจร่างกายบุคคลทั่วไปเพื่อไปทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังให้บริการเพื่อการศึกษาและการฝึกอบรมสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว แก่นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงส่งเสริมการทำวิจัยทางคลินิกและโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือโครงการชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้รับ

 • ได้รับการตรวจรักษาโรคทั่วไปในระดับปฐมภูมิ
 • ได้รับการตรวจร่างกายเพื่อทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การรับประทานยา การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย รวมถึงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในด้านต่าง ๆ

ทีมสุขภาพ ประกอบไปด้วย อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์

ติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 3 ตึกตะวัน หรือโทร 053 – 935463

รายละเอียดควรรู้เพิ่มเติม

 1. ผู้ป่วยประจำห้องตรวจที่ต้องการการรักษาต่อเนื่อง เป็นผู้ที่ยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนของ ทีมอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ และยินดีเข้าร่วมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (กิจกรรมจะมีเป็นระยะ)
 2. บุคคลที่ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ โปรดโทรนัดหมายล่วงหน้า (หากมีแบบฟอร์มจำเพาะ โปรดเตรียมมาในวันตรวจ รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีนต่าง ๆ)
 3. ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (เฉพาะผู้ป่วยรายเก่าของห้องตรวจ) จะมีการประเมินความพร้อมของสุขภาพและลงวันนัดติดตามล่วงหน้า สนใจโทรศัพท์ติดต่อสอบถามโดยตรงที่เบอร์ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว

บริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

 • คลินิกบริการตรวจรักษาโรคทั่วไประดับปฐมภูมิ

ให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยรับลงทะเบียนตรวจตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น.

 • คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Counseling Clinic)

ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 • คลินิกบริการตรวจร่างกายไปต่างประเทศ

รับตรวจเฉพาะวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี โดยรับลงทะเบียนในช่วงเวลา 08.00 – 11.00 น.

 • คลินิกประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ (Comprehensive Geriatric Assessment : CGA)

ให้บริการในวันพุธ เดือนละ 1 สัปดาห์ (โทรสอบถามวันบริการได้ที่เบอร์ 053 – 935463  ในเวลาราชการ)

 • คลินิกฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Transition Clinic : TC)

ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

บริการด้วยระบบการแพทย์ทางไกล : สำหรับผู้ป่วยนัด โดยผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

 • คลินิกบริการด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Virtual OPD) : สำหรับผู้ป่วยปฐมภูมิที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องการการรักษาต่อเนื่อง

บริการทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 8.30 – 11.30 น.

 • คลินิกบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine Hip – Fracture) : ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

บริการทุกวันจันทร์ และ พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • คลินิกให้คำปรึกษาโภชนบำบัดเฉพาะรายผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Personalized tele-nutrition clinic)

บริการทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.