ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (CPCC)

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หมายถึง การดูแลผู้ที่มีภาวะจํากัดการดํารงชีวิต (Life limiting conditions) หรือภาวะคุกคามต่อชีวิต (Life threatening conditions) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และบำบัด เยียวยาและบรรเทา ความทุกข์ ทางกาย จิต อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต โดยครอบคลุมถึงครอบครัวและผู้มีความสัมพันธ์ของผู้นั้นด้วย

การดูแลแบบประคับประคองไม่ใช่เพียงการดูแลผู้ป่วยในช่วงใกล้เสียชีวิต แต่หมายรวมถึง การดูแลตั้งแต่แรกวินิจฉัยว่า เป็นโรคหรือภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้และไม่ตอบสนองต่อการรักษา ซึ่งผู้ป่วยยังอาจอยู่ได้นานหลายเดือน หรือหลายปีก่อนจะเสียชีวิต

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ภายใต้การทำงานของศูนย์ Comprehensive Palliative Care Center หรือ CPCC โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้าย มีจุดประสงค์เพื่อให้การดูแลที่ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบตามธรรมชาติ

ลักษณะบริการของศูนย์ CPCC

 1. ให้การดูแลจัดการอาการรบกวนจากโรค เช่น อาการปวด หอบเหนื่อย ซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ ภาวะติดเตียง เป็นต้น
 2. ร่วมวางแผนการดูแลรักษาร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัว และแพทย์เจ้าของไข้เดิมของผู้ป่วย โดยเน้นเป้าหมายการรักษาที่เหมาะสมจำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว และเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นได้จริง
 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (living will หรือพินัยกรรมชีวิต)
 4. ให้บริการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านให้แก่ครอบครัวหรือผู้ดูแลของผู้ป่วย
 5. ให้บริการแบบผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยสุจิณโณ 3 ดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้าย เพื่อให้เสียชีวิตอย่างสงบตามธรรมชาติ
 6. ให้บริการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายที่บ้าน โดยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับหน่วยเยี่ยมบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว แก่ผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่

CPCC ภายใต้การดูแลของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานในรูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้บริการดูแลผู้ป่วยร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบการปรึกษา (consultation) ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

เกณฑ์การรับปรึกษาของ CPCC

 1. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือมีโอกาสเสียชีวิต (life -limiting or life – threatening condition)
 2. ผู้ป่วยหรือครอบครัวรับทราบการวินิจฉัยโรคและพยากรณ์โรค (prognosis) จากแพทย์เจ้าของไข้ เรียบร้อยแล้ว
 3. ผู้ป่วยหรือครอบครัวได้รับแจ้งและได้อนุญาตให้มีการปรึกษา Palliative care
 4. แพทย์เล็งเห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับการดูแลต่อเนื่องโดย Palliative care team อย่างใดอย่างหนึ่ง
  1. การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (advance care planning) ซึ่งรวมไปถึง การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (living will) และ การดูแลรักษาในระยะท้าย (end of life care)
  2. การจัดการอาการรบกวนและปัญหาในการดูแลผู้ป่วย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

รูปแบบการรับปรึกษาผู้ป่วยประคับประคองของ CPCC

 1. รับปรึกษาแก่ผู้ป่วยใน (IPD) ในหอผู้ป่วยต่าง ๆ ผ่านระบบ e-consultation
 2. รับปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านการปรึกษาจากห้องตรวจผู้ป่วยนอกต่าง ๆ โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ที่เบอร์โทรศัพท์ 063-1278990 หรือ 35463 (เฉพาะในเวลาราชการ) ไม่รับผู้ป่วย walk-in
 3. รับปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเร่งด่วน (emergency consultation) ทั้งภายในหอผู้ป่วยต่าง ๆ และที่ห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (เบอร์โทรศัพท์หอผู้ป่วยสุจิณโณ 3 โทร 35824 )

การปรึกษาเร่งด่วน (emergency consultation)

ในกรณีที่ต้องการปรึกษาเร่งด่วน แพทย์จะต้องพิจารณาว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การรับปรึกษาของศูนย์ CPCC และมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเร่งด่วน อย่างน้อย 1 ข้อ ต่อไปนี้

 1. ผู้ป่วยมีภาวะกำลังจะเสียชีวิต (active dying) กำลังได้รับหรือจำเป็นต้องได้รับการจัดการอาการด้วย continuous opioid infusion และต้องการกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน
 2. ผู้ป่วยมีอาการรบกวนที่รุนแรงและจัดการได้ยาก ได้แก่ อาการปวด หรือหอบเหนื่อย

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (CPCC) ภายใต้การดูแลของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานในรูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้บริการดูแลผู้ป่วยร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

กรณีที่ผู้ป่วยและครอบครัวมีความประสงค์จะรับบริการดูแลรักษาแบบประคับประคอง หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง สามารถปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ หรือติดต่อศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายด้วยตนเอง

ช่องทางติดต่อศูนย์ CPCC (ในเวลาราชการ)

 • โทรศัพท์ 063-1278990
 • ผ่าน LINE @djf8681u

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ living will ฉบับประชาชน <<<<<<<< คลิ๊กเพื่อโหลด

แบบฟอร์ม living will ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (coming soon)