หน่วยวิจัย

Chaisiri

ผศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

หัวหน้าหน่วยวิจัย

Kulyapa

กุลญาภา เขื่อนสุวรรณ

พยาบาล

Dr.Thin_edit

Dr. Thin Nyein Nyein Aung

นักวิจัยผู้ช่วย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

Dr. Soe Sandi Tint

Dr. Soe Sandi Tint

นักวิจัยผู้ช่วย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

Dr.Taco

Dr. Taco Jan Prins

นักวิจัย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

ดร.อัจฉรา

ดร.อัจฉรา  พรมมาแบน

นักวิจัย

กลุ่มวิจัย Aging and aging palliative care research cluster

Teelek

ตี๋เล็ก ลุงต๋า

นักสถิติ

นรเทพ

นรเทพ  เมืองอุดม

Noratap Muangudom
วิศวกรคอมพิวเตอร์
Email:noratap00@gmail.com
ชนัญพัทธ์

ชนัญพัทธ์  จำเริญรื่น

นักจัดการงานทั่วไป