คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Counseling Clinic)

ทักษะการให้คำปรึกษา (Counseling skill) เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ความสามารถ (competency) ทางเวชศาสตร์ครอบครัว โดยราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหนึ่งในทักษะที่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกคนต้องสามารถทำได้ เพื่อช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Counseling Clinic) จึงจัดตั้งขึ้นสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มุ่งหวังจัดการฝึกทักษะการให้คำปรึกษา (counseling) และการให้คำปรึกษาเพื่อการสร้างแรงจูงใจ (motivational interview) แก่แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้รับบริการที่เข้าคลินิกนี้ จะได้รับการประเมินสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลโรคเรื้อรัง ร่วมกับการสร้างเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้วยการให้คำปรึกษา รวมถึงมีการติดตามผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ของคลินิก

  • เพื่อให้ resident สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกกระบวนการให้คำปรึกษาจากการปฏิบัติงานจริง
  • เพื่อให้ resident และทีมบุคลากรทางการแพทย์มีเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการรับคำปรึกษา
  • เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมโรคไม่ได้มีผลลัพธ์ทางสุขภาพหรือทางพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
  • เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้สู่การรักษาเฉพาะในรูปแบบ brief intervention, motivational interview, 5A 5R techniques และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางอาจารย์ประจำห้องให้คำปรึกษา Counseling Clinic

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1                   อาจารย์สังวรณ์             สมบัติใหม่

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2                   รศ.นพ.สุรินทร์              จิรนิรามัย

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 3                   ผศ.พญ.นพคุณ             นันท์ศุภวัฒน์

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4                   อ.พญ.อาภาพัชร           บุญเจริญ

วันศุกร์สัปดาห์ที่ 5                   ผศ.พญ.นพคุณ             นันท์ศุภวัฒน์

อาจารย์สมทบ                        อ.พญ.นิดา                  บัววังโป่ง

เวลาทำการ ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ติดต่อสอบถาม 053 – 935463