แนะนำหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป้าหมาย

สนับสนุนอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ In-service training และบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวในการทำงานวิจัย และส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยแก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

 1. ให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนงานด้านงานวิจัย
 2. ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมด้านงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ In-service training
 3. สรุปรวบรวมนำเสนอข้อมูลด้านงานวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่าย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัย Cluster จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มวิจัยระบบบริการสุขภาพชุมชน : Community-based health systems and outcomes research (CSR)
 2. กลุ่มวิจัยผู้สูงอายุและการดูแลประคับประคองผู้สูงอายุ : Aging and aging palliative care research cluster

ขอบเขตการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย ได้แก่

 1. ความรู้ด้านวิจัย
 2. การขอจริยธรรมทางการแพทย์
 3. การขอทุนวิจัย
 4. การเผยแพร่นำเสนอบทความวิชาการหรือส่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ
 5. การเก็บข้อมูล
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนในการขอรับคำปรึกษา

 1. แจ้งนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการปรึกษา (ข้อ 1 อ.ชัยสิริ ข้อ 2-4 คุณกุลญาภา ข้อ 5-6 คุณชนาภัทร)
 2. กรณีที่ผู้ปรึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนก่อนลงทะเบียนนัดหมายให้แจ้งประเด็นที่ต้องการปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยส่วนตัวก่อน (หากยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวทั่วไปแทน) เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้วให้แจ้งผลนั้นแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ด้วยทุกครั้ง
 3. กรณีผู้ปรึกษาเป็นบุคลากรภายนอกหรือเครือข่าย หน่วยวิจัยจะประสาน อ.ชัยสิริเพื่อนัดหมายต่อไป
 4. หน่วยวิจัยทำการบันทึกการให้คำปรึกษาทุกครั้ง
 5. หากผู้ปรึกษาต้องการปรึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลให้กรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส่งที่คุณชนาภัทร
 6. ถ้าต้องการให้เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่าน ethic และได้รับทุนสนับสนุน ให้กรอกแบบฟอร์มขอสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการวิจัยให้แก่หัวหน้าหน่วยวิจัยพิจารณา

 

หากมีข้อซักถาม กรุณาติดต่อคุณกุลญาภา อยู่นัด Email : kulyapa.y@gmail.com โทร 0 5393 6362

กลุ่มวิจัย ระบบบริการสุขภาพชุมชน : Community-based health systems and outcomes research (CSR)  

 

วัตถุประสงค์ / ภารกิจของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย :   

Mission: To strengthen primary care health system and to improve the quality of care and patient outcomes through community-based research

Objectives:

 1. To strengthen primary care networks and health systems
 2. To produce evidenced base policies and practices relavent to effected communities
 3. To improve the quality of care and patient outcomes

 

หัวหน้ากลุ่มวิจัย ชื่อ-สกุล (ไทย)     : อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์       (Eng): Chaisiri Angkurawaranon

ตัวแทนกลุ่ม คนที่ 1 ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ              (Eng): Wichuda Jiraporncharoen

ตัวแทนกลุ่ม คนที่ 2 ชื่อ-สกุล (ไทย) : ผศ.พญ.กนกพร  ภิญโญพรพานิชย์    (Eng):  Kanokporn Pinyopornpanish

 

ข้อมูลหัวหน้ากลุ่มวิจัย

อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

E-mail: chaisiri.a@cmu.ac.th

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง: อาจารย์

ค่า H-index (จากฐาน scopus โดยไม่นับการอ้างอิงผลงานตัวเอง) : 4

จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีบทบาทเป็น ชื่อแรก/corresponding author ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปีปฏิทิน) : 2015-2017  8  เรื่อง มีค่า Journal Impact Factor (ปีล่าสุด) รวม =. 13.31

 

ข้อมูลตัวแทนกลุ่มวิจัย

 1. รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ

E-mail: wichudaj131@gmail.com

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ค่า H-index (จากฐาน scopus โดยไม่นับการอ้างอิงผลงานตัวเอง) : 3

จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีบทบาทเป็น ชื่อแรก/corresponding author ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปีปฏิทิน) : 2015-2017   2 เรื่อง มีค่า Journal Impact Factor (ปีล่าสุด) รวม = 0.770

 1. ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพานิชย์

E-mail: knp_02@hotmail.com

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ค่า H-index (จากฐาน scopus โดยไม่นับการอ้างอิงผลงานตัวเอง) :  –

จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีบทบาทเป็น ชื่อแรก/corresponding author ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปีปฏิทิน) : 2015-2017   3 เรื่อง มีค่า Journal Impact Factor (ปีล่าสุด) รวม = 1.234

 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

(1) Suandok Medical Information System (SMI): การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการบริการสุขภาพ

ชื่อหัวหน้าโครงการ:    ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ชื่อแหล่งทุน :   คณะแพทยศาสตร์ มช  (ประกาศ 079/2559)            งบประมาณ : 200,000 บาท

วันที่เริ่มโครงการ :   4  เมษายน พ.ศ 2559                                 วันที่เสร็จโครงการ: 3 ธันวาคม พ.ศ 2560

(2) A scalable solution for delivery of Diabetes Self-Management Education in Thailand

ชื่อหัวหน้าโครงการ:   ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ (Thai-PI) และ Sanjay Kinra (UK-PI)

ชื่อแหล่งทุน :     MRC (UK)-Thailand Research Fund       งบประมาณ :  สกว 5,960,4000 บาท

และ MRC 17,258,431.69 บาท

วันที่เริ่มโครงการ :   1 เมษายน พ.ศ. 2561       วันที่คาดว่าจะเสร็จโครงการ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(3) The association of patient centered communication and satisfaction in dyslipidemia patients

ชื่อหัวหน้าโครงการ:   ผศ. พญ. วิชุดา จิรพรเจริญ

ชื่อแหล่งทุน :     คณะแพทยศาสตร์ มช  (ประกาศ 088/2559)           งบประมาณ :  30,000 บาท

วันที่เริ่มโครงการ :   8 ธันวาคม พ.ศ. 2558       วันที่เสร็จโครงการ : 12 เมษายน พ.ศ. 2560

(4) Care giver stress and the family function of Attention-deficit hyperactivity disorder children at OPD

Child and Adolescent Psychiatry, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

ชื่อหัวหน้าโครงการ:   ผศ. พญ. วิชุดา จิรพรเจริญ

ชื่อแหล่งทุน :       คณะแพทยศาสตร์ มช  (ประกาศ 069/2561)         งบประมาณ :  30,000 บาท

วันที่เริ่มโครงการ :   29 สิงหาคม พ.ศ. 2560       วันที่คาดว่าจะเสร็จโครงการ : 28 สิงหาคมพ.ศ. 2561

(5) Association between alcohol consumption and metabolic syndrome

ชื่อหัวหน้าโครงการ:   ผศ. พญ. กนกพร  ภิญโญพรพานิชย์

ชื่อแหล่งทุน :     คณะแพทยศาสตร์ มช (ประกาศ 052/2560)       งบประมาณ :  24,000 บาท

วันที่เริ่มโครงการ :   27 กรกฏาคม พ.ศ. 2559       วันที่คาดว่าจะเสร็จโครงการ : 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

 

ข้อมูลสมาชิกของกลุ่มวิจัย

จำนวนสมาชิกของกลุ่มวิจัย 1 คน ได้แก่

ผศ.ดร.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์    (Eng):  Apinun Aramrattana

E-mail: apinun.armrat@gmail.com

สังกัด  คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค่า H-index (จากฐาน scopus โดยไม่นับการอ้างอิงผลงานตัวเอง) :  14

 

ชื่อเครือข่ายวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit
 • University of California at Los Angeles
 • University of Missouri; London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • University of Oslo

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กลุ่มวิจัย ผู้สูงอายุและการดูแลประคับประคองผู้สูงอายุ : Aging and aging palliative care research cluster  

 

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป)
 2. พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

 

ข้อมูลของหัวหน้ากลุ่ม และตัวแทนกลุ่ม 2 ท่าน

หัวหน้ากลุ่มวิจัย ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.นพ. พีระศักดิ์  เลิศตระการนนท์  (Eng): Assoc. Prof. Peerasak  Lerttrakarnnon  E-mail: psk25531@hotmail.com

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตัวแทนกลุ่ม คนที่ 1 ชื่อ-สกุล (ไทย) : ศ.ดร. สมเดช ศรีชัยรัตนกุล  (Eng): Prof. Somdet Srichairatanakool

E-mail: ssomdet@hotmail.com

สังกัด ภาควิชาชีวเคมี

ตัวแทนกลุ่ม คนที่ 2 ชื่อ-สกุล (ไทย): ศ.พญ. ณหทัย วงศ์ปการัณย์ (Eng): Prof. Nahathai Wongpakaran

E-mail: nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th

สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

ข้อมูลสมาชิกของกลุ่มวิจัย

จำนวนสมาชิกของกลุ่มวิจัย 5 คน ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ-สกุล (ไทย): ดร. วินธนา คูศิริสิน (Eng): Winthana Kusirisin

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ(พยาบาล) E-mail: wkusiris@gmail.com

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

 1. ชื่อ-สกุล (ไทย): รศ.พญ. ปัทมา โกมุทบุตร (Eng): Assoc. Prof. Patama Gomutbutra

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ E-mail: patamagomut@gmail.com

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

 1. ชื่อ-สกุล (ไทย): รศ.ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ (Eng): Assoc. Prof. Penprapa Siviroj

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ E-mail: penprapa.s@cmu.ac.th

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

 1. ชื่อ-สกุล (ไทย): ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ ใจแข็ง (Eng): Asst. Prof. Cherdsak Jaikang

ตำแหน่ง อาจารย์  E- mail: churdsak.j@cmu.ac.th

สังกัด ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 1. ชื่อ-สกุล(ไทย): นายภูริวัฒน์ ฟักฟูม (Eng): Mr. Puriwat Fakfum

ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย  E-mail: Nuengpuriwat@gmail.com

สังกัด  คณะแพทยศาสตร์

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. Chaiyasut C, Kusirisin N, Lailerd N, Lerttrakarnnon P, Suttajit M, Srichairatanakool S. Effects of phenolic compounds of fermented thai indigenous plants on oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011;749307
 2. Kusirisin W, Srichairatanakool S, Lerttrakarnnon P, Lailerd N, Suttajit M, Jaikang C, Chaiyasut C. Antioxidative activity, polyphenolic content and anti-glycation effect of some Thai medicinal plants traditionally used in diabetic patients. Med Chem. 2009;5(2):139-47.
 3. Wongpakaran N, Wongpakaran T, Bookamana P, Pinyopornpanish M, Maneeton B, Lerttrakarnnon P, Uttawichai K, Jiraniramai S. Diagnosing delirium in elderly Thai patients: utilization of the CAM algorithm. BMC Fam Pract. 2011;12:65.