บทความสำหรับแพทย์ : หนังสือ

กันยายน 29

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม

READ MORE
สิงหาคม 22

หนังสือแสดงเจตนา Living Will สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข

READ MORE
เมษายน 2

อาชีวเวชศาสตร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว

READ MORE
เมษายน 2

เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

READ MORE
มีนาคม 19

เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว

READ MORE
มกราคม 19

เวชปฏิบัติครอบครัว ฉบับปรับปรุง

 

READ MORE