หลักสูตรก่อนปริญญา ปี 4

(วิชาเลือก) กระบวนวิชา พ.วค. 327491 เวชศาสตร์ครอบครัว 1 (Family Medicine 1)