งานเลี้ยงอำลา แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2565

พญ.สุภาวิตา เปลี่ยนน่วม

แพทย์ประจำบ้านดีเยี่ยม ชั้นปีที่ 3

นพ.สิทธิชัย ข้ามเจ็ด

แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 3

นพ.ณัฐพล  วรรคตอน

แพทย์ประจำบ้านดีเยี่ยม ชั้นปีที่ 2

นพ.กิตติธัช  ธนะสาร

แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 2

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2565

งานเลี้ยงอำลา แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการบริบาลแบบประคับประคอง