ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ associate editor ของวารสาร BMC Family Practice

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
ที่ได้เป็น associate editor ของวารสาร BMC Family Practice