14 วันที่จะต้องอยู่กับผู้แยกกักกัน จะต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19

ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นี้ หากคุณต้องอาศัยอยู่ร่วมบ้าน/อาคารเดียวกับผู้แยกกักกัน (self-quarantine) จะต้องเตรียมตัวและปฏิบัติตัวอย่างไร

บทความนี้มีแนวทางปฏิบัติตัวในเบื้องต้นให้ค่ะ

จัดทำโดย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(21 มีนาคม 2563)