“อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 5 รุ่น” พัฒนาระบบฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง

การจัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน รุ่น5 ในโครงการ

การพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรแผนงานระบบบริการสุขภาพทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

นำโดย รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์  แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเวชศาสตร่์ครอบครัว ร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสุเทพ

ในวันที่ 17,23,24,30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2562

ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่