จัดสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จัดงานสัมมนาภายใต้โครงการ
“การพัฒนาแนวทางการให้บริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562
นำโดย อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
 
ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงาน
 
ในการนี้มีวิทยากรสมทบ ได้แก่ รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ ผศ.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ และ อ.นพ.อัศวิน โรจนสุมาพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.นุชนาถ วิชิต รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี อ.ดร.อรวรรณ ขวัญศรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.พญ.ดุสิดา ตู้ประกาย โรงพยาบาลลำปาง