ผลงานการวัดระดับน้ำตาลและพลังงานในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลงานวิขาการของ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำโดย อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ร่วมกับ คุณกนิษฐา ไทยกล้าสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านสามารถติดต่อขอรับไฟล์ต้นฉบับได้ที่ หน่วยวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-936362 ในวันและเวลาราชการ

ไม่ดื่ม .. ดีที่สุด