ต้อนรับคุณ Megan O’Hara ถ่ายทำสื่อในโครงการวิจัยภายใต้ทุน Newton Fund และสกว.

คุณ Megan O’Hara ,Production Manager จาก Medical Aid Films , London, UK

ได้มาถ่ายทำวิดีโอสื่อการเรียนรู้ในโครงการวิจัยเรื่อง

“การพัฒนาทางออกเพื่อการขยายการบริการ ที่เพิ่มความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทย”

(A scalable solution for delivery of Diabetes Self-Management Education in Thailand)

ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562

โดยมี อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine ,London ประเทศอังกฤษ

ได้รับทุนสนับสนุนจาก Newton Fund และ สกว.