คณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมหารือกับ ผอ.รพ.สารภี ผอ.รพ.สต.ยางเนิ้ง และแพทย์พี่เลี้ยงประจำโรงพยาบาล เรื่องแนวทางการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อเรียนรู้การทำงานกับชุมชน

สารภี

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (9.00-11.30 น.)