กิจกรรมทางกาย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)