เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

A Step-By-Step Guide To Practicing Patient-Centered Medicine

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาฯ