ผศ.นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2513 – 2540

Viruch Charoen-iam

วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กันยายน 2487

สถานที่เกิด : จ.กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

 • พ.ศ.2494-2498 – รร.วัฒนศึกษา (ชั้นประถมปีที่ 4)
 • พ.ศ.2498-2504 – รร.วัดนวลนรดิศ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • พ.ศ.2504-2506 – รร.เตรียมอุดมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8)
 • พ.ศ.2506-2508 – คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จบเตรียมแพทย์)
 • พ.ศ.2508-2512 – คณะแพทยศาสตร์ มช. ( แพทยศาสตรบัณฑิต)
 • พ.ศ.2512-2513 – โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ (ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด)
 • พ.ศ.2514-2520 – Vanderbilt University USA. (American Board of OB & GYN, Certificate of Gynecologic Oncology)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2513 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มช.
 • พ.ศ. 2519 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2525 – ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2533 – รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2536-2540 – หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) .ลาออกจากราชการ พ.ศ. 2540

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2518 – จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • พ.ศ. 2520 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2524 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2528 – ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2532 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ผลงานที่สำคัญ

 1. คณะกรรมการอบรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน
 2. ประธานกรรมการแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ฝึกหัด
 3. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. รองประธานกรรมการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรม
 5. คณะกรรมการสภาอาจารย์
 6. คณะกรรมการเครือข่ายมะเร็ง