รศ.พญ. ดาราวดี พลอยเลื่อมแสง

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2512 – 2535

Darawadee Ployluemsaeng

รศ. พญ. ดาราวดี พลอยเลื่อมแสง

วัน/เดือน/ปีเกิด : 25 กันยายน 2490

สถานที่เกิด : จ.เชียงใหม่

การศึกษา :

 • พ.ศ. 2500 – รร. เรยีนาเชรี (ชั้นมัธยมปีที่ 6)
 • พ.ศ. 2506 – รร.ยุพราชวิทยาลัย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
 • พ.ศ. 2508 – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
 • พ.ศ. 2512 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทยศาสตรบัณฑิต)
 • พ.ศ. 2514 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทย์ฝึกหัด วุฒิบัตรการอบรมแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์)

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2519 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2523 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2529 – รองศาสตราจารย์
 • พ.ศ.2545→ – อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) ลาออกจากราชการ ปี พ.ศ.2545

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2524 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2526 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2531 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2534 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2537 – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2540 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)