ผศ.นพ. ธวัชชัย  ตันสถิตย์

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2512 – 2535

Thawatchai Tansatit

ผศ.นพ. ธวัชชัย ตัณสถิตย์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 เมษายน 2485

สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

 • พ.ศ. 2491 – รร.สุรศักดิ์ (ประถมศึกษา)
 • พ.ศ. 2596 – รร.กรุงเทพคริสเตียน (มัธยมศึกษา)
 • พ.ศ. 2502 – รร.เตรียมอุดมศึกษา (เตรียมอุดมศึกษา)
 • พ.ศ. 2504 – เตรียมแพทย์เชียงใหม่ (แพทยศาสตร์บัณฑิต)
 • พ.ศ. 2506 – คณะแพทยศาสตร์ มช. (ใประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด)
 • พ.ศ. 2510 – รพ.นครเชียงใหม่ (ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด)
 • พ.ศ. 2512 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์คลินิกชั้นสูง สาขาสูติ-นรีเวชฯ)
 • พ.ศ. 2515 – ฝึกอบรมทางด้าน Family Health (Family Planning Administration) U.S.A. (Certificate of Advanced Technology in Fertility Training)
 • พ.ศ. 2528 – ฝึกอบรมทางด้าน Permuting สหรัฐอเมริกา (Permuting)

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.) ลาออกจากราชการเมื่อ ปี พ.ศ. 253

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ :

 • พ.ศ. 2511 – อาจารย์โท แผนกรังสีวิทยา
 • พ.ศ. 2512 – อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2518 – อาจารย์เอก ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • พ.ศ. 2519 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • พ.ศ. 2523 – รองผู้อำนวยการ โครงการวางแผนครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2517 – จัตุถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • พ.ศ. 2519 – ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • พ.ศ. 2523 – ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2525 – ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2528 – ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ผลงานที่สำคัญ

 1. คณะกรรมการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในคณะแพทยศาสตร์ (ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2529)
 2. ประธานกรมการดำเนินการรณรงค์การฝากครรภ์ (ตั้งแต่ 25 กันยายน 2531)
 3. รองผู้อำนวยการ โครงการวางแผนครอบครัว (OPD 5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่