อบรมหลักสูตรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต รุ่น 1 ประจำปี 2566