กระบวนวิชาทักษะทางวิจัย 2 พ.พว.304 (329304)

 

 

กระบวนวิชาทักษะวิจัย 2 (RS2) ปีการศึกษา 2563  (อัพเดท 28/10/63)  

เอกสารประกอบการเรียนการสอน กระบวนวิชาทักษะทางวิจัย 2 (RS 2)

 

 L1: Biostatistics 1                                                                     โดย  อ.นพ.พิชญุตม์

L1: Biostatistics 1-2                                                              โดย  อ.นพ.พิชญุตม์

L2: Biostatistics 2                                                                    โดย  อ.นพ.พิชญุตม์

L3: Epidemiological methods 1                        โดยอ.พญ.มธุรมาศ

L4: Epidemiological methods 2                         โดย รศ.นพ.เกรียงไกร

L5: Research proposal writing                            โดย ศ.นพ.นิพนธ์

L5:Template of Research Proposal for RS2    โดย ศ.นพ.นิพนธ์

L6: Basic and translational research        โดย รศ.นพ.เกริกวิชช์

L7: Clinical trials                                                                           โดย รศ.นพ.เกรียงไกร

L8: Systematic reviews                                                     โดย ศ.นพ.มานิต

L9: Research tools                                                                    โดย รศ.ดร.รัตนา

L10: Diagnostic test                                                              โดย รศ.นพ.เกรียงไกร

L11: Ethics in research                                                    โดย รศ.นพ.เกรียงไกร

L12: Evidence based medicine 1                       โดย อ.นพ.ชัยสิริ

L12: Evidence based medicine 2                       โดย อ.นพ.ชัยสิริ

L13: Research article reading                                โดย รศ.นพ.เกรียงไกร

          L13_1: Research article reading 1

       L13_2: Research article reading 2

 

เอกสารเพิ่มเติม

 

Quantitative Methods                                                          โดย รศ.นพ.เกรียงไกร

Equivalence and Noninferiority testing

Likelihood Ratios