พ.วช.217 (322217) : บทนำสุขภาพชุมชน 1

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รหัสกระบวนวิชา พ.วช.217 (322217)

ชื่อกระบวนวิชา : บทนำสุขภาพชุมชน 1 จำนวนหน่วยกิต : 2(1-3-2)

ลักษณะกระบวนวิชา : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ

การวัดและประเมินผล : A-F

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2

                                  

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ชุมชนกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ประชากรศาสตร์การแพทย์ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ การสื่อสารด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

       

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมายของชุมชน ตลอดจนปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่พบบ่อย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

2.  อธิบายความหมาย และองค์ประกอบของระบบสุขภาพ

3. อธิบายความหมาย หลักการและการประยุกต์ใช้การสร้างเสริมสุขภาพ  และประชากรศาสตร์การแพทย์

4. อธิบายระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ในปัจจุบัน

5. อธิบายหลักการการสื่อสารด้านสุขภาพ

6. อธิบายหลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 

เนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมง

บรรยาย

ฝึกปฏิบัติ

1. ชุมชนกับสุขภาพ

2

18

2. ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

1

4

3. ระบบสุขภาพ

2

4

4. การสร้างเสริมสุขภาพ

2

4

5. ประชากรศาสตร์การแพทย์

2

4

6. ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

2

4

7. การสื่อสารด้านสุขภาพ

2

4

8. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2

3

รวม

15

45