Extern-Intern

Lecturer
คณาจารย์ สูติ-นรีเวช
Category
0 Reviews

Course Description

คอร์สสูติ-นรีเวชทั่วไป เว็บเพจนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาทั่วไปสำหรับนักศึกษา extern และ intern ที่ผ่านภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำเป็นเอกสารอ่านประกอบอย่างย่อ เพื่อประกอบการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอในรูปแบบกระชับ ง่ายสั้น ไม่มีรายละเอียดเชิงลึก แต่เก็บแก่นสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และได้เข้าใจองค์ความรู้สำคัญพื้นฐานที่เตรียมพร้อมเพื่อการต่อยอดสำหรับความรู้ขั้นสูงต่อไป