Congratulations! อาจารย์นก(ทวิตตี้) กลับมาแล้ว

ภาควิชามีความยินดีที่อาจารย์นก (ทวิวัน) กลับมาจากการศึกษาต่อจากประเทศออสเตรเลีย หลังจากไปฝึกฝน (research felllow) เป็นเจ้าแม่ PCO อยู่เป็นเวลานาน มาถึงแล้วสวย (เท่า) กว่าเดิม

Read More
interview

ประกาศสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนสูติฯเชียงใหม่

interview

ขอเรียนเชิญท่านผู้สมัครแพทย์ใช้ทุนสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มารับการสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2555 ซึ่งมีรายละเอียดลำดับการสัมภาษณ์ดังนี้

ตารางสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัน พุธ ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องเรียน อ.สุรีย์ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เวลา สถาบัน

๑ นางสาวรัชภรณ์ มีเงิน 08.30-09.00 น. ม.เชียงใหม่

๒ นางสาวสิริลักษณ์ นันทาภิวัธน์ 09.00 -09.30น. ม.เชียงใหม่

๓ นายนนท์ พิพิธสมบัติ 09.30-10.00 น. ม.เชียงใหม่

๔ นางสาววรรณพร สิงห์น้อย 10.00 -10.30 น. ม.เชียงใหม่

๕ นางสาววรรัตน์ ศิริเผ่าสุวรรณกุล 10.30-11.00 น. จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย

๖ นายวีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 11.00-11.30 น. ศรีนครินทรวิโรฒ

๗ นายสาร์รัฐ สุทธิพงษ์ 13.00-13.30 น. รามาธิบดี ม.มหิดล

๘ นายธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 13.30-14.00 น. ม.เชียงใหม่

๙ นางสาวธัญสิตา ชินกังสดาร 14.00 – 14.30 น. ม.เชียงใหม่

๑๐ นางสาวนภวรี จันทรวงศ์ 14.30 -15.00 น. ม.ธรรมศาสตร์

๑๑ นางสาวหรัดปพร ปิยะเวชการ 15.00 – 15.30 น. ม.เชียงใหม่

Read More
ObCMUs

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ObCMUsภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้ารับสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาสูติ-นรีเวช ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่านจะได้รับทั้งความรู้ ความชำนาญทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รวมถึงความเป็นกันเองและบรรยากาศความเป็นครอบครัวเดียวกันในแบบฉบับของชาวสูติศาสตร์ล้านนาที่จะประทับใจไม่รู้ลืม…..สามารถ download ใบสมัครได้จาก website ของภาควิชา และส่งใบสมัครได้ที่โดยตรงที่ภาควิชา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (27 มิถุนายน 2555) จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และจะมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 (วันและเวลาที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)……ขอเชิญผู้มีความสนใจและรักในด้านการดูแลผู้ป่วยทางสูตินรีเวช มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ

Read More

กรี๊ด…great!!! หนังสือใหม่ของภาควิชา

ขอแสดงความชื่นชมหนังสือใหม่ของภาควิชาโดยอ.แป้ง หนังสือเรื่อง ทารกบวมน้ำ (hydrops fetalis) ของอาจารย์แป้งออกแล้ว พิมพ์อย่างดีสวยงามมาก เหมาะมากสำหรับ fellow MFM ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามแนว hydrops แห่งโลกตะวันออกไว้อย่างครบถ้วน กลั่นจากความรู้ทั่วโลกและการศึกษาของเรามากมาย พร้อม CD ที่มีวิดีโอ hydrops ประกอบมากมาย

คำนำจากหัวหน้าภาค

ทารกบวมนํ้าเป็นปัญหาสำคัญทางสูติกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวมที่เกิดจากโรคฮีโมโกลบินบาร์ท ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งบางภูมิภาค อาจพบได้สูงถึงร้อยละ 14 ของประชากร และเป็นสาเหตุของภาวะทารกบวมนํ้าที่บ่อยที่สุด คือร้อยละ 80-90 ของทารกบวมนํ้าทั้งหมด การตั้งครรภ์ที่มีภาวะทารกบวมนํ้าจากฮีโมโกลบินบาร์ทนั้นเป็นการตั้งครรภ์ที่สูญเปล่า อันนับเป็นโศกนาฎกรรมทางสูติศาสตร์ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างแถบภาคเหนือ เนื่องจากการตั้งครรภ์เหล่านี้นอกจากไม่ได้บุตรที่มีชีวิตรอดแล้ว ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในมารดาด้วย เช่น 1) ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ (preeclampsia) ซึ่งมักจะเกิดเร็วและรุนแรงกว่ากว่าทั่วไป เชื่อว่าถ้าปล่อยให้อายุครรภ์มากขึ้นจะเกิดภาวะนี้ทุกราย 2) คลอดยาก เนื่องจากทารกตัวโตจากการบวมนํ้า ทำให้เพิ่มหัตถการในการช่วยคลอดอย่างยาก เช่น การช่วยคลอดด้วยคีมอย่างยาก ผ่าตัดทำคลอดทางหน้าท้องทั้ง ๆ ที่ทารกไม่ได้เลี้ยง 3) เพิ่มอุบัติการณ์การตกเลือดหลังคลอด (ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการตายของมารดา) เนื่องจากรกมีขนาดใหญ่มาก และประการสำคัญที่สุดคือผลเสียต่อสุขภาพจิตของมารดาและบิดาที่ต้องรอคอยการตั้งครรภ์ที่สูญเปล่า และยังคงมีความเสี่ยงในครรภ์ต่อไปอีก อย่างไรก็ตามยังมีภาวะบวมนํ้าจากอีกหลายสาเหตุบางอย่างก็สามารถมีชีวิตรอดได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ปัญหาสำคัญในปัจจุบันคือผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ทารกบวมนํ้าจากฮีโมโกลบินบาร์ทไม่ได้รับการวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยวิธีการตรวจเลือดทารก หรือวิธีการอื่น ๆ รวมทั้งไม่ได้รับการวินิจฉัยแม้แต่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระยะแรก ๆ ทั้งที่ปัจจุบันนี้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงมีใช้แพร่หลายในประเทศไทย แต่ประสบการณ์ในการวินิจฉัยภาวะทารกบวมนํ้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนับว่ายังมีขีดจำกัดมาก จากเหตุผลสำคัญคือคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถวินิจฉัยภาวะทารกบวมนํ้าได้เร็วกว่าที่เคยเข้าใจกันมาในอดีต เป็นเทคนิคการวินิจฉัยที่ไม่เจ็บตัว (non-invasive) ไม่เพิ่มความเสี่ยงใด ๆ แก่ทารกและมารดา และเป็นเทคนิคราคาถูกที่มีใช้ทั่วไป จึงนับว่าการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะของผู้ตรวจจะช่วยให้ภาวะทารกบวมนํ้าจากฮีโมโกลบินบาร์ทได้รับการวินิจฉัยเร็วขึ้น เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์แพทย์หญิงเกษมศรี ได้ทำการทบทวนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการศึกษาทั่วโลกเกี่ยวกับทารกบวมนํ้า และนำมาเสนอในรูปแบบที่ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับเวชปฏิบัติในประเทศไทย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีทารกบวมนํ้า

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 เมษายน 2555

Read More

Great!!!: สอบบอร์ดเชียงใหม่ผ่านยกทีม

Great!!!: สอบบอร์ดเชียงใหม่ผ่านยกทีม
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับการจบ resident สอบบอร์ดผ่านอย่างสวยงามยกทีม (ทั้งขอเขียน เวชระเบียน วิจัย osler สัมภาษณ์)

Read More
Welcome to OB cmu

ต้อนรับ resident-fellow ใหม่

Welcome to OB cmuภาควิชาสูติฯ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวสูติศาสตร์ล้านนา แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และเฟลโลว์ ใหม่ ทุกท่าน ชะเอม จูน หนาน ขวัญ ป่าน เป้ พิชญ์ บอล ต้า นิว ปุ้ม ปู เบล บอย กุ้ง กฏ ควีน พฤกษ์ มด ณัฐ ขอให้มีชีวิตในบ้านนี้อย่างมีความสุข แม้จะมีงานสักแค่ไหนก็ขอให้ใจเป็นสุข

Read More

อ.เจี๊ยบรับรางวัลจากองคมนตรี

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น  ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องลดา  ทองประเสริฐ จาก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยเข้ารับมอบรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  เมื่อวันที่  28 เมษายน 2555 ณ  ห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ดูภาพจากเมนู Ob-Gyn Gallery)

Read More

คืนสู่เหย้าชาวสูติฯเชียงใหม่

งานคืนสู่เหย้าชาวสูติฯเชียงใหม่ วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ประชุมวิชาการ update quidline in OB&GYN clinical practice 2 วัน และสังสรรค์ในหมู่พี่น้อง 1 คืน เยี่ยมรำลึกถึงพี่ ๆ น้อง ๆ หลากหลายรุ่นได้จากเมนู gallery : วิชาการและงานสังสรรค์วันคืนสู่เหย้าฯ

Read More

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2555

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา วันที 18 เมษายน 2555 เป็นธรรมเนียมของภาควิชาเรา ที่จัดกันมาทุกปีตั้งแต่โบราณมา จนจำกันไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่ปีไหน เป็นวันที่เราได้แสดงคารวะต่ออาจารย์อาวุโสที่สร้างภาควิชามาให้เรา (ดูรูปได้ในเมนู gallery : รดน้ำดำหัวฯ)

Read More

สูติศาสตร์ล้านนา เล่มใหม่ออกแล้ว

ตำราสูติศาสตร์เล่มใหม่ของภาควิชา (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 5) ออกแล้ว คราวนี้ update ความรู้ตามแบบ กะทัดรัด ทันสมัย ได้คอนเซ็ปท์ 744 หน้า หนากว่าเล่มเก่าเล็กน้อย แต่เล่มเล็กกว่าเพราะใช้กระดาษบางอย่างดี และทำเป็นปกอ่อนเพื่อลดน้ำหนัก ราคา 650 บาท (ราคาถูกเพราะไม่คิดกำไรในส่วนผู้แต่ง) (ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้หนังสือฟรี ในฟอรั่ม)

ตำราสูติศาสตร์ (ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 5)

เป็นตำราสูติศาสตร์ ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4 ซึ่งถูกนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ร่วมกับตำราอื่นๆ  และใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้ทำการอัพเดตความรู้ทางสูติศาสตร์ที่ก้าวหน้าไปอย่างมากและรวดเร็ว จึงได้ปรับปรุงและเรียบเรียงตำราสูติศาสตร์ ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อให้ทันสมัยมากที่สุดที่จะใช้ศึกษาและอ้างอิง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อการดูแลสุขภาพทางนรีเวชของสตรีไทยที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการที่อิงตามหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ หรือ evidence-base medicine เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับแก่นสำคัญของวิชาสูติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสูติศาสตร์ สูติศาสตร์ทางคลินิก ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมหรืออายุรกรรมในสตรีตั้งครรภ์ และเวชศาสตร์ทารกในครรภ์ ซึ่งทันสมัย ถูกต้อง กระชับ และเข้าใจง่าย เนื้อหาได้เพิ่มเติม อัพเดตตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสูติศาสตร์ มีรูปภาพประกอบที่สวยงามเพื่อความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อ Preview หนังสือ

Read More