ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 120 เครื่อง (เฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสต์ มช.)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ซื้อคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ จำนวน 120 เครื่อง

โปรดติดต่อชำระเงินที่่งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยงานพัสดุและยานพาหนะ

วีดีโอวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอ ลงทะเบียนผู้ค้าเข่าสถานที่ประกอบกิจการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารหน่วยยานพาหนะ

กิจกรรม