กิจกรรม

ประชุมเพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันของพนักงานขับรถยนต์ในการ รับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

ประชุมครั้งที่ 1 เริ่มก่อตั้งกลุ่ม Dream team

ประชุมครั้งที่ 2 เริ่มกิจกรรม

กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ต่อผู้บริหาร

กิจกรรมคร่อมสายงานเพื่อพัฒนา ร่วมฝ่ายการพยาบาล งานคลัง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมคร่อมสานงาน ร่วมกับการบริหารวัสดุคงคลัง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่ม Dream team

ประมวลภาพงานทำบุญหน่วยยานพาหนะ