บุคลากร

AssocDeanakasit

รศ.นพ.เอกสิทธิ  ธาราวิจิตรกุล
รองคณบดีด้านบริหารพัสดุ

AssistDeanSupachaiYodkeelee

ผศ.ดร.ศุภชัย  ยอดคีรี
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานพัสดุและยานพาหนะ

นางดวงใจ  ดรุณ
หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

 

นางพิมพ์ลดา สุขทรัพย์ศรี
หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ
053935384

นายมงคล   คำลือ
ธุรการงาน
โทร 053935198

นายวรพงษ์  อุดมสม
ธุรการงาน – รับส่งเอกสารภายในคณะ
โทร 053935280

นางสาวชุลีพร  การวัฒนาศิริกุล
รับผิดชอบด้านจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คงคลัง)  ฝ่ายการพยาบาล  งานทันตกรรม งานประกันสังคม  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ศูนย์โรคสมอง ศูนย์โรคหัวใจ
โทร 053935280-1

นางปราณี  โอคูโบะ 
รับผิดชอบด้านจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์กรณีพิเศษ วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุงานบริการการศึกษา  หนังสือห้องสมุด
โทร 053935282

นายสุรินทร์  จันทร์สะอาด
รับผิดชอบด้านจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาควิชาฯ และงานธนาคารเลือด งานปฏิบัติการชันสูตร  บอกรับวารสารฯ
โทร 053935282

นางสาวอาภรณ์  เต้าสุวรรณ
รับผิดชอบด้านจัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,สำนักงาน,เครื่องแต่งกาย,อุปโภคบริโภค
โทร 053935280-1

นายอนุศักดิ์  คีรีแก้ว
รับผิดชอบจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คงคลัง)  ฝ่ายการพยาบาล, เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ, ศูนย์โรคสมอง,ศูนย์โรคหัวใจ
โทร 053935280-1

นางสาววรฤทัย  สุขมี
รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุช่าง
โทร 053935280-1

นางสาวชนิกานต์  ลีรสวัสดิอำพน
รับผิดชอบจัดชื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาควิชาฯ และงานธนาคารเลือด งานปฏิบัติการชันสูตร
โทร 053935282

นายภัทรชัย  จิตราพิทักษ์กูล
รับผิดชอบจัดชื้อครุภัณฑ์
โทร 053935296-82

นายพชรพล  กตัญญุกุล
รับผิดชอบจัดชื้อครุภัณฑ์
โทร 053935296

นายเกษม  ทาอ้าย
รับผิดชอบงานปรับปรุง ซ่อมแซม,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาต่างๆ
โทร 053935283

นางสาวนภัสวรรณ  ปัญญาน่าน
รับผิดชอบงานปรับปรุง ซ่อมแซม,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาต่างๆ
โทร 053935283

   นายสมคิด     พวงสายใจ
งานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไปและงานจ้างเหมาบริการต่างๆ
งานเช่าสถานที่ประกอบกิจการฯ
โทร 053935283

นางสุมาลี  พรมกันธา
รับผิดชอบรวบร่วมเอกสารเบิกเงิน
โทร 053935296

นายมงคล   คำลือ
ธุรการหน่วย
โทร 053935384

นายภัทรกฤต  คล่องการงาน
ธุรการหน่วย – รับส่งเอกสารภายใน
โทร 053935384

นางพัฒนา ไชยคำหล้า
รับผิดชอบขึ้นทะเบียนคุมสินทรัพย์และรายงานครุภัณฑ์
โทร 053935297

นางสาวทิพย์ทรา  แก้ววิจิตร
รับผิดชอบทะเบียนคุมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร 053935284

นางสาวพรรนิภา  ภีระคำ
รับผิดชอบทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานและวัสดุช่าง
โทร 053935284

นายกันต์พัฒน์  ก้อนสินธุ์
รับผิดชอบทะเบียนคุมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เคมีภัณฑ์)
โทร 053935284

นางสาวกนกวรรณ  ดวงถาวร
รับผิดชอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์และงานจ้างเหมาบริการ
โทร 053935284

นางสาวรุ้งลาวัลย์  คำมะ
รับผิดชอบทะเบียนคุมวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย
โทร 053935284

นายสงขาน  ทาชนะ
รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935386

นางภคอร  คำโพธิ์
รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935294

นายกำพล  อาษากิจ
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุงานบ้านงานครัวและเครื่องแต่งกาย คงคลัง
โทร 053935285

นายรุ่งหิรัญ  ไชยน้อย
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุเคมีภัณฑ์ คงคลัง
โทร 053935287

นายคเชนท์  มะโนวรณ์
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุสำนักงาน คงคลัง
โทร 053935287

นายวรพงค์  เขื่อนคำ
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุการแพทย์ คงคลัง
โทร 053935287

นายวิวิศน์  วิลัยพัตร์
รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935286

นายกรรชัย  คำติ๊บ
รับผิดชอบงานธุรการและเอกสาร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935294

นางสาวปัทมาพร  สงวนทรัพย์
รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935294

นายทรงศักดิ์  ยาวรรณศรี
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุเชื้อเพลิง ของเหลวฯ  และอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935288

นายประพันธ์  ปัญญาปุ๊ด
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุการแพทย์ คงคลัง
โทร 053935287

นายดิศย  อินต๊ะราช
รับผิดชอบดูแลจ่ายสินค้าสต๊อกวัสดุช่าง คงคลัง
โทร 053935289

นางสาวลักขณา บุญทา ศรีวิลัย
รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935286

นายภูวดล     ตินันท์
รับผิดชอบประจำหน้าลานพัสดุ และรับผิดชอบอื่น ตามที่ได้มอบหมาย
โทร 053935294

นางสาวอลิษา  แก้วกิริยา
รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โทร 053935286

นายพิรุณ  สุรินทร์เซ็ง
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
โทร.053935235

นายขวัญชัย  สายทอง
พนักงานช่าง (ช่างเทคนิค)

นายสุพล  กุณนะ
พนักงานขับรถยนต์ (ส2)

นายเชิดชาย  พรหมเสน
พนักงานขับรถยนต์ (ส2)

นายมนตรี  จันตํ๊ะ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายภัทรพงษ์  บัวใบพิบูลย์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายส่งเสริม  ทะรา
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายเรืองฤทธิ์  พุทธป่วน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

 

นายวิชัย  ภูงาม
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

 

นายชูศักด์  อาภัย
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

 

นายอนุชิด  ศรีคำหล้า
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายศุภฤษณ์  การัตน์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายประกิต  ปํญญากดแก้ว
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายระบิล  ประเสริฐกุล
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายมงคล  จินามอย
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสมบูรณ์  จำปานิล
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสมเกียรติ  หอมไกล
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสมชาย  พะริกะ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายธีรพงษ์  บูญเที่ยง
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสุรชัย  แก้วมน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายปิยวัฒน์  อุปเฮียง
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายฐานมนพัฒน์  วีณะคุปต์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายนิกร  คำปันติ๊บ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายธนะบูรณ์  หมอกขัติ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายกฤษณะ  เชื้อชุ่ม
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสุมินทร์ศักดิ์  สูขสำราญ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสมพงษ์  ไชยบูญเรือง
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายภักพงศ์  นิลวรรณ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายพายุ  เพียอามาตย์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายสุกฤษ์  คำเปลี่ยน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายฉัตรมงคล  เพ็ชรถวิล
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายอดิศักศิ์  ศรีบุญอ้าย
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)