คลิปนำเสนอ

งานพัสดุและยานพาหนะ

หน่วยคลังพัสดุ

หน่วยทะเบียนพัสดุ