ติดต่อเรา

งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ :  66-5393-xxxx โทรสาร :  66-5393-xxxx
เปิดบริการ  :  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัติฤกษ์)

สามารถอัปโหลดไฟล์นามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.doc,.docx เท่านั้น