กิจกรรมคร่อมสายงานเพื่อพัฒนา ร่วมฝ่ายการพยาบาล งานคลัง และเทคโนโลยีสารสนเทศ